Karpur Gauram Karunaavtaaram (कर्पूरगौरं करुणावतारं ) with Lyrics

कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम्। (KarpuuraGauram KarunaAvataram, Sansara-Saram BhujagendraHaram) सदावसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि॥ (SadaVasantam HradayaAravinde, Bhavam BhawaneeSahitam Namami॥) मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः। (Mangalam Bhagwan