45 thoughts on “Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 32, Origami Boomerang plane, #BoomerangPlane #XTT #XTT

  1. Bạn cần thay đổi độ cong của đuôi, độ nghiêng của máy bay khi ném và lực ném cho đến khi đạt được kết quả mong muốn, chúc bạn thành công!

  2. You need to change the curvature of the tail, the tilt of the aircraft when throwing and thrust until the desired result, wish you success!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *